Akkers

korenschoof+

Akkers zijn stukken land die jaarlijks worden geploegd en ingezaaid met een voedselgewas.Akkerbouw bestaat al duizenden jaren en heeft de natuurlijke omgeving ingrijpend veranderd. Grote gebieden zijn ontbost, ontgonnen of ontwaterd om ze geschikt te maken voor akkerbouw. Omdat de bodem ieder jaar bewerkt wordt,kunnen op akkerland voornamelijk eenjarige kruiden overleven. Deze worden aangeduid als akkerkruiden. (Aan de randen komen ook twee- en meerjarige kruiden op.) Veranderingen in de akkerbouw, zoals het toenemend gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en machines zijn er de oorzaak van dat veel van die kenmerkende kruiden van de akkers zijn verdwenen. Door hier gewassen van vroeger op de ‘ouderwetse’ manier te verbouwen, krijgen de bijbehorende kruiden op deze akkertjes weer volop kans. Kenmerkende akkerkruiden zijn: korenbloem, klaproos en bolderik, reukloze kamille, guichelheil en akkerdistel.   

Biotopen