Rijk grasland

rijk grasland+

Verschillende soorten gras vormen het voornaamste deel van deze begroeiing; daarnaast groeit er een bonte hoeveelheid kruiden. ‘Rijk’ geeft aan dat de bodem veel voedingsstoffen en vocht bevat. De grond is hier kleiig. Rijke graslanden komen met name voor in de Ooy-polder (‘Ooy’ betekent drassig grasland). Graslanden worden in stand gehouden door begrazing en maaien. Zonder dit onderhoud zou er de natuurlijke begroeiing met rivierbos terugkeren. Intensief gebruik, ontwatering en bemesting veroorzaken een achteruitgang in soortenrijkdom aan grassen en kruiden. Het grasland in deze tuin wordt niet bemest. Door een gericht maaibeleid wordt getracht een grote variatie aan kruiden tussen het gras te handhaven. Er staan grassoorten als witbol, kropaar en beemdgras in gezelschap van kruiden als margriet, boterbloem, kamille, wilde peen, blauwe knoop en cichorei.

buttonB